11 Ιουλίου 1965: Αρχίζει η αυτόματη επικοινωνία Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Πάτρας

τηλέφωνο

Από την Κυριακή 11 Ιουλίου 1965 η αυτόματη υπεραστική επικοινωνία επεκτίνεται και μεταξύ Αθηνών- Θεσσαλονίκης και Θεσσαλονίκης - Πατρών. Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση της ΟΤΕ ΑΕ:

Από της ημερομηνίας ταύτης οι συνδρομηταί τηλεφώνου Θεσσαλονίκης (περιλαμβανομένων και των ΚέντρωνΑσβεστοχωρίου, Σίνδου και Εξοχών) και οι συνδρομηταί Αθηνών και Πατρών θα δύνανται να επικοινωνούν μεταξύ των αυτομάτως άνευ μεσολαβήσεως τηλεφωνητριών.

Οι συνδρομηταί ΑΘΗΝΩΝ δι επικοινωνίαν μετά συνδρομητού Θεσσαλονίκης θα επιλέγουν τον άριθμόν 0931 (οπότε ακούεται η λέξις «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ») και ευθύς αμέσως τον αριθμόν του συνδρομητού που θέλουν.

Οι συνδρομηταί ΠΑΤΡΩΝ δι επικοινωνίαν μετά του συνδρομητού Θεσσαλονίκης θα επιλέγουν τον αριθμόν 031 (οπότε ακούεται η λέξις «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ») και ευθύς αμέσως τον αριθμόν του συνδρομητού που θέλουν.

Οι συνδρομηταί ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ δι επικοινωνίαν μετά συνδρομητού Αθηνών θα επιλέγουν τον αριθμόν 021 (οπότε ακούεται η λέξις «ΑΘΗΝΑΙ») και ευθύς αμέσως τον αριθμόν του συνδρομητού που θέλουν. Δι επιικοινωνίαν μετά συνδρομητού ΠΑΤΡΩΝ θα επιλέγουν τον αριθμόν 061 (οπότε ακούεται η λέξις «ΠΑΤΡΑΙ») και ευθύς αμέσως τον αριθμόν του συνδρομητού που θέλουν.

Είναι ενδεχόμενον, προσωρινώς, κατά την ώραν μεγίστης κινήσεως, οι συνδρομηταί Θεσσαλονίκης ή Πατρών, προκειμένου να επικοινωνήσουν με τας Αθήνας, να μην ακούσουν μετά την επιλογήν του αριθμού 021 την λέξιν «ΑΘΗΝΑΙ». Τούτο δεν έχει σημασίαν και πρέπει να συνεχίσουν την επιλογήν του καλουμένου συνδρομητού.

τηλέφωνο

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Από της ημερομηνίας ταύτης το τέλος εκάστης ΑΣΤΙΚΗΣ συνδιαλέξεως και δια το Κέντρον Θεσσαλονίκης (ως επίσης και δια τα Κέντρα Ασβεστοχωρίου, Σίνδου, Εξοχών) καθορίζεται εις 0,60 της δραχμής.

Η χρέωσις των Υπεραστικών Συνδιαλέξεων γίνεται αυτομάτως δια καταγραφής υπό του μετρητού ωρισμένων μονάδων αστικών συνδιαλέξεων. Το τιμολόγιον τούτων καθορίζεται ως ακολούθως, ανά εν πρώτον λεπτόν, και καθ όλας τας ημέρας της εβδομάδος (συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής):

                                                                   Ημερησιαι     Νυκτεριναι

                                                                       δρχ.              δρχ.

ΑΘΗΝΑΙ - ΘΕΣ)ΝΙΚΗ και αντιστρόφως      7,20              4,80

ΑΘΗΝΑΙ -ΠΑΤΡΑΙ και αντιστρόφως           6,00              4,20

ΘΕΣ)ΝΙΚΗ - ΠΑΤΡΑΙ και αντιστρόφως       7,80              5,40

Πλεονεκτήματα αυτομάτου συστήματος:

1) Εξασφαλίζεται άμεσος σύνδεσις καλούντος και καλουμένου.

2) Aι συνδιαλέξεις τυγχάνουν ευνοϊκωτέρας τιμολογήσεως.

3) Οι συνδρομηταί δεν χρεούνται με τέλη αναγγελίας και πιστώσεως.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι εάν κατά την διάρκειαν της συνδιαλέξεως επέλθη μεταβολή του τιμολογίου (από ακεραίου εις μειωμένον ή αντιστρόφως) η συνδιάλεξις τιμολογείται δι’ όλην την διάρκειάν της, βάσει του ισχύοντος κατά την στιγμήν της ενάρξεώς της τιμολογίου.

Συνιστάται εις τους κ. κ. Συνδρομητάς τηλεφώνου όπως λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγήν διεξαγωγής υπεραστικών συνδιαλέξεων εκ των τηλεφώνων των δια του αυτομάτου συστήματος υπό τρίτων προσώπων, εν αγνοία των, καθ όσον είναι υπεύθυνοι δια την καταβολήν απάντων των τελών των εκ των τηλεφώνων των διεξαγομένων συνδιαλέξεων αστικών και υπεραστικών.

Οι κ. κ. Συνδρομηταί Αθηνών θα δύνανται από της ανωτέρω ήμερομηνίας να πληροφορούνται περί του τρόπου, επικοινωνίας των μετά συνδρομητών Θεσσαλονίκης δια κλήσεως του αριθμού «107».

τηλέφωνο

Θυμίζουμε ότι το 1907 ιδρύθηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Πάτρας. Η υπεραστική τηλεφωνία στην Ελλάδα είχε βραδύτερη εξέλιξη από την αστική, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη καθυστέρηση τόσο στα διατιθέμενα τεχνικά μέσα, όσο και στην ανάπτυξη των κοινωνικών σκοπών. Το 1909, εγκαταστάθηκε ο πρώτος υπεραστικός μεταλλάκτης στην Πάτρα τύπου ERICSSON χωρητικότητας 100 συνδρομητών. Οι πρώτες προσπάθειες διεξαγωγής συνδιάλεξης μεταξύ Αθήνας και Πάτρας με τη χρησιμοποίηση δύο τηλεγραφικών αγωγών από κράμα μετάλλων των 2m/m, χαρακτηρίστηκαν από μία κακή ακουστικότητα και γενικά από μία πολύ κακή ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας.

τηλέφωνο

Τον Δεκέμβριο του 2007 πραγματοποιήθηκε η έκθεση Μέσων Επικοινωνίας 19ου και 20ου αιώνα και Ελληνικών Τηλεγραφημάτων «Από τον Τηλέγραφο στον γαληνίτη» που διοργανώθηκε από τις 14-21/12/2007 στον εκθεσιακό χώρο των Αποθηκών Μπάρι (Όθωνος και Αμαλίας 8) από την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Πνευματικό-Καλλιτεχνικό Κέντρο του Δήμου Πατρέων. Εκατοντάδες Πατρινοί, τόσο κατά τη διάρκεια των εγκαινίων όσο και τις υπόλοιπες ημέρες, έδωσαν το «παρών» έχοντας την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να θαυμάσουν την τεχνολογία μιας άλλης εποχής. Η έκθεση περιλάμβανε θέματα από τις συλλογές του Γιώργου Παναγιωτίδη (SV1CEP) και του Γιάννη Μυλωνά.

τηλέφωνο