Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων… δια περιφοράς

Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων

Δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, την Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 11 το πρωί.

Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως οι επικεφαλής των παρατάξεων θα έχουν φροντίσει να ενημερωθούν νωρίτερα από τα μέλη τους για τα θέματα που θα συζητηθούν και να εκφράσουν τηλεφωνικά την ψήφο τους στον πρόεδρο του Συμβουλίου, με βάση και τις εισηγήσεις που έχουν παραλάβει.

Να σημειωθεί πως στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται κυρίως θέματα διαδικαστικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, στην πρόσκληση αναφέρονται:

Σας καλούμε σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», που θα πραγματοποιηθεί την 26η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11 το πρωί, με τα παρακάτω  θέματα:

1.      Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων 2019 του Δήμου Πατρέων», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 161.229,70 € (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

2.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης εγκεκριμένου ταφολογίου στο χώρο των κοινοταφίων στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος-  Αρμ. Δ/ντής α.α.).

3.      Έγκριση Συμμετοχής στο εγκεκριμένο έργο “ Building smart  governance  to  manage  flooding  risk of  river  communities)  Ακρωνύμιο: SMARTRIVER (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

4.      Καθορισμός κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2020 ως δεκτικός στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής που αφορά σε έξοδα συμμετοχής σε εκδηλώσεις, συνέδρια, συναντήσεις (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

5.      Έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στον Αρκτικό Τομέα 2017» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

6.      Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή  οδών και Τεχνικών Έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

7.      Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κουφωμάτων σχολικών μονάδων 2016» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

8.      Κατάθεση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων του Δήμου Πατρέων και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος-  Αρμ. Δ/ντής).

9.      Αντικατάσταση τακτικού μέλους κ. Καπρούλια Απόστολου και αναπληρωματικού μέλους κ. Τζανόπουλου Γεωργίου στη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

10.  Συγκρότηση εκ νέου της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Προγραμμαματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος-  Αρμ. Δ/ντής).

11.   Συγκρότηση εκ νέου της επιτροπής παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Προγραμμαματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την ψηφιοποίηση συλλογών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος-  Αρμ. Δ/ντής)

12.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων Κεντρικών και Αρκτικών περιοχών του Δήμου Πατρέων»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

13.  Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: «Δίκτυο όμβριων και κατασκευή οδού Καποδίστρια στο Κ. Καστρίτσι» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

14.   Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση 10ου Γενικού Λυκείου Πατρών», του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

15.  Έγκριση του από 22-1-2020 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ετήσια υποστήριξη οικονομικής διαχείρισης σε υποδομή G-Cloud για αρχειακή χρήση»,  από την εταιρεία Neuropublic ΑΕ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος-  Αρμ. Δ/ντής).

16.  Έγκριση του από 7-2-2020 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση γηπέδων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος-  Αρμ. Δ/ντής).                

17.   Έγκριση του από 13-1-2020 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων, δεμάτων εσωτερικού εξωτερικού Δήμου Πατρέων και του από 11-3-2020 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων για βελτιώσεις και συντηρήσεις χαλικοστρωμένων κλπ. οδών Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος-  Αρμ. Δ/ντής).