Προσλήψεις στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού - Προκήρυξη

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (7-10 Μαΐου 2020) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης (στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού) λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.00.