ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων - Προκήρυξη

Προσλήψεις στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Αθήνα και διατηρεί Γραφείο στην Πύλο Ν. Μεσσηνίας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πέντε (5) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της στο κεντρικό κτίριο της ΕΕΑ (Δ.Αθηναίων ) Ν.Αττικής και στο Φρούριο Πύλου: Εκθέσεις της ΕΕΑ και Αρχοντικό Τσικλητήρα ( δήμος Πύλου Νέστορος) Ν.Μεσσηνίας.

3 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, ΤΚ.11742 - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, υπ όψιν κ.κ. Σωτηρίας Σιδέρη και Αριστείδη Μιχαήλ (τηλ. επικοινωνίας: 210-9235105)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ