Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας

Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης που διοργανώνει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 στις 7.00 το απόγευμα, στην οδό Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, στην Πάτρα, όπου θα επιδοθούν οι απολυτήριοι τίτλοι.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα ευέλικτο καινοτομικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ως στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Με το πρόγραμμα αυτό δίνεται η δυνατότητα σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική ζωή.

Η φοίτηση είναι διετής και χορηγείται απολυτήριος τίτλος ισότιμος του απολυτηρίου Γυμνασίου. Αφού κάποιος ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο ΣΔΕ, μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη βαθμίδα, δηλαδή στο Γενικό ή το Επαγγελματικό Λύκειο.

Το Σ.Δ.Ε. Πάτρας ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2001.

«… Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, πρώτη προτεραιότητα όλων μας είναι ο εκπαιδευόμενος, του οποίου τις ιδαίτερες ανάγκες για προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη αντιμετωπίζουμε με ευαισθησία και κατανόηση. Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευόμενος ανακαλύπτει την γνώση, την κάνει κτήμα του και συμμετέχει σε μια ποικιλία άλλων δραστηριοτήτων. Δημιουργούμε ένα Σ.Δ.Ε. ανοιχτό στην κοινωνία, που οι εκπαιδευόμενοί του αποκτούν πολυεπίπεδη εκπαίδευση και αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους με πλήθος ενδιαφερόντων. Είμαστε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, αλλά Πρώτης Επιλογής».

Η επιλογή των μαθητών γίνεται κάθε Σεπτέμβριο, αλλά η λίστα σειράς προτεραιότητας για εγγραφή στην Α΄ Τάξη του ΣΔΕ Πάτρας τηρείται όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας